Efter avslutad säsong så har nu Kågeälvens Nedre FvO elfiskat i älven för att kontrollera tillväxten – hur mycket yngel som det finns i älven och resultatet är att läget är stabilt.

– Vi elfiskar årligen på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten, 12 olika lokaler längs Kågeälven från mynningen ända upp till Storfallet som en del i den årliga laxmonitoringen som görs i alla Östersjöälvar med vilda självproducerande laxbestånd som en viktig del för förvaltningen av våra laxbestånd. Sammanställningarna har ännu inte hunnit göras men vi uppfattar resultaten som om att beståndsläget verkar tämligen oförändrat mot tidigare år, säger Thomas Johansson.

Kontrollera

Elfiske görs för att kontrollera tätheterna av lax och öring ungar i våra älvar samt spridningen i avrinningsområdet och för att få ett någorlunda rättvisande resultat så krävs att elfisket görs årligen och på många olika ställen i älven. Metoden innebär att en elstöt skickas ut i vattnet som tillfälligt bedövar fisken, som då blir lätta att håva. Sedan mäts, artbestäms och räknas fisken och siffrorna jämförs med föregående år för att få en uppfattning om beståndssituationen.

– Det är värdefull information inför framtiden därför att de yngel som kläcks sedan vandrar ut som smolt, ner till södra Östersjön innan sen den vilda laxen och den vilda öringen kommer tillbaka till älven för att leka. Vi har en cykel på en 4-5 år där det kan hända mycket och för att inte halka för långt efter i vårt arbete med att skydda värdefulla bestånd så vill i kontrollera hur leken har gått och hur bestånden utvecklas, fortsätter Thomas Johansson.

Går det att säga något om framtiden efter oroande rapporter om tomma hav och en minskad uppgång av fisk i våra älvar?

– Inte med säkerhet. De yngel som kläcks i år kommer ju som sagt att vandra ut så småningom och sen komma tillbaka om en 4-5 år. Den fisk som skulle vandrat upp i år är född runt 2018 – 2019 vilket betyder att vi måste blicka tillbaka för att försöka att se vad som hände då och vad som kan ha påverkar årets uppgång. Det ser tyvärr ut som att ett alldeles för hårt yrkesfiske ute i havet på laxens mat, sill och strömming, nu slagit igenom vilket är oroväckande, menar Thomas Johansson.

Restaurering

Under två säsonger så har Kågeälvens Nedre FvO bedrift ett restaureringsarbete i älven för att återställa de tidigare flottningslederna.

– Kågeälven har nu fått en betydligt mera naturligt karaktär med utökade lek och uppväxtområden och platser för stor fisk. Tyvärr var vi tvungna att avbryta arbetet i långa perioder i år på grund av högt vattenstånd i älven. Arbete var planerat till två somrar men vi har inte riktigt hunnit med allt det vi hade tänkt oss och vi har en förhoppning om att kunna fortsätta även nästa sommar, säger Thomas Johansson.