Kraftverksdammen i Kågeälven vid Storfallet kan nu komma att rivas.

Den 28 november kommer domen i ett av landets första mål där det görs en  omprövning av gamla vattendomar och miljötillstånd. Skellefteå Kraft vill riva resterna av Storfallets kraftverk en bit upp i Kågeälven. 

Det handlar verkligen om rester av en kraftverksdam för någon el har inte producerats här sedan 1960-talet då Storfallets kraftverk brann. Dammluckor och andra rörliga delar som ingått i dammen har sedan länge plockats bort men vattnet hindras av betongfundament på båda sidor om älven.

Underhållsansvar

Skellefteå Kraft vill nu slippa underhållsansvaret för den gamla dammen och den bro som med åren blivit alltmer medfaren, utsatt för väder och vind.

För att dammen ska kunna rivas måste en gammal dom omprövas vilket också var tanken med hela vattenskraftsindustrin ända fram till dess att vår nuvarande regering stoppade allt arbete med den plan som formellt heter Nationella Planen för omprövning av vattenkraften, NAP. Enligt planen så alla kraftverk omprövas, få moderna miljövillkor, och kraftverk som bedöms vara olönsamma ska rivas ut vilket betyder att ett betydande antal hinder för vandrande fisk hade försvunnit i en rad av våra vatten. Framför allt hade det gällt närmare hälften av landets alla kraftverk, runt tusentalet, som producerar för lite el och som inte heller har en så kallad reglerpåverkan på elnätet. Det senare innebär att de inte hjälper till att reglera tillgång och efterfrågan och stabiliserar elnätet. 

På plats

Så var det tänkt och arbetet hade redan hunnit att rulla igång innan regeringen drog i handbromsen. Rickleån och Kågeälven, där kraftbolagen var snabbt ute, hann passera stoppdatumet vilket lett fram till förhandlingen i Mark- Miljödomstolen som hölls på plats i Sandfors och som också inleddes med att domstol och målets alla parter åkte ut till Storfallets gamla kraftverk och bro.

Mark- och Miljödomstolen tillsammans med alla parter i målet på plats, ute i skogen vid Storfallet.

En kort sammanfattning av de olika partners krav kan summeras med att alla vill att damman ska rivas men sedan går åsikterna isär när det gäller hur mycket som ska rivas och vad som ska bli kvar.

Kågeälvens Nedre FvO vill att dammen ska rivas ut i sin helhet, även dammens kanter och att fallet ska återställas i så naturligt skick som det är möjligt. Det anser även Västerbottens Länsstyrelse och Skellefteå Kommun. 

Skellefteå Kraft vill riva ut betongfundamenten men spara en del av dammen som även är en del av bron. 

I närheten av dammen och bron finns fastighetsägare som ser att bron, en överfart försvinner och de vill att det ska byggas en ny bro.

Björkdalsgruvan, som tar vatten från älven, vill säkerställa att de kan fortsätta att göra det. 

Det är alla dessa synpunkter som domstolen nu ska väva samman till en dom.

Storfallet, mot älven, ut mot kusten.

Fisken

För fisken i älven så kan en återställning innebär att vandrande fisk, lax och öring, kan ta sig upp förbi Storfallet och vidare upp i älven. I ett enda positivt slag så utökas det som kallas reproduktionsytor, platser där fisken kan leka och fortplanta sig, till runt det dubbla. Det betyder också att Kågeälven blir av med ett vandringshinder vilket Storfallet fram till nu utgör.

Den 28 november kommer domen och då får vi veta hur Mark-och miljödomstolen har bedömt alla de olika intressen som finns och blir det ett tillstånd att riva den gamla dammen så kan det arbetet kanske komma igång redan sommaren 2024. 

En karta, upprättad 1901, vid laga skifte visar att det har funnits en bro på platsen

Video