Nu ska dammen vid Storfallet rivas. Det står klart efter en efter dom i Mark- och Miljödomstolen.

Skellefteå Kraft har velat riva ut resterna av det gamla kraftverket och delar av den dämmande dam som nu finns kvar. Någon el har inte producerats här sedan 1960-talet då Storfallets kraftverk brann. Dammluckor och andra rörliga delar som ingått i dammen har sedan länge plockats bort men vattnet hindras av betongfundament på båda sidor om älven.

Fem år

De närboende har velat ha kvar övergången, bron, men det har Skellefteå kraft motsatt sig och den nu avkunnade domen går på Skellefteå Krafts. Dammen och resterande ska rivas ut, inom fem år, efter det att domen vunnit laga kraft.