Ersmarksängarna – efter avverkningen

Under vintern så har markägare avverkat den så viktiga kantzonen längs älven vid Ersmaksängarna. Totalt handlar det om strax under fem kilometer av älvens stränder som rensats helt från träd och buskar.

– Det som kallas kantzonen, området närmast älven är extremt viktigt av en rad orsaker. Buskar och träd är viktiga livsmiljöer för fåglar och skuggar älven vilket gör att vattentemperaturen inte stiger. Det är viktigt för allt liv i älven, allt från insekter ända upp till lax, öring och andra fiskar, menar Kågeälvens FvO.

Kantzonerna tjänar också som ett skydd mot erosion och som ett filter mot näringsläckage. Gödningsmedel, kemikalier och annat stoppas och sugs upp av buskar och träd i kantzonen. Kantzonerna är även viktiga för att stoppa sediment transport. Alla skyddande buskar och träd har nu avverkats längs en lång sträcka där Kågeälven ringlar sig ned mot havet.

Katastrof

Följden av avverkningen kommer att bli en älv med högre vattentemperatur än tidigare, en älv med mer sediment vilket kan inverka direkt på tillväxten av fisk i älven.

Sediment är slam och fint grus som spolas ner från de öppna jordarna och som lossnar från strandkanten och som sedan transporteras av vattnet. För fisken så innebär det att lekbottnar täcks med fin sand som gör att romen kvävs och lekbottnarna förstörs. Kantzonerna är de filter som tar hand om en stor del av näringsläckaget från de stora åkerarealerna. Vi behöver göra allt vi kan för att minska den omfattande övergödningen vi redan har hav Östersjön.  Avverkningen är från älvens, insekternas och fiskens synvinkel – hela miljöns synvinkel en katastrof. 

Före avverkningen